top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

Тверді побутові відходи (ТПВ)

Тверді побутові відходи (ТПВ)

ТПВ - СВІТ БЕЗ СМІТТЯ

  • Глобалізація світової економіки, розвиток і створення нових виробництв розвиває сферу споживання й, як наслідок, збільшує кількість побутових і промислових відходів.

Якорь 1

Тільки на Україні загальна кількість відходів щорічно збільшуються на 40млн.м3 (10-12 млн. тонн). Відходи являють реальну епідеміологічну небезпеку для населення й негативно впливають на атмосферу, створюють проблеми в сфері охорони навколишнього середовища й здоров'я населення.

Актуальність теми. Кількість накопичуваних твердих побутових відходів загострює питання їхньої переробки. Існуючі технології розміщення органічних відходів на полігонах, смітниках та  шламо-накопичувачах потребують занадто великих площ землі при її гострому дефіциті для міст і селищ не тільки України, а і всієї світової спільноти. При цьому відбувається забруднення водоносних  горизонтів, мимовільне загоряння з утворенням токсичних компонентів; газовиділення та ін. (рекомендоване відео).

Відомо, що біологічним методам переробки підлягає лише частина органічних відходів, компостна маса містить неорганічні включення, а також ряд солей важких металів, має неприємний запах та потребує суттєвих капіталовкладень.

ряд солей важких металів, має неприємний запах та потребує суттєвих капіталовкладень..

З погляду екологічної безпеки найбільш перспективними для переробки органічних відходів можна враховувати технології, засновані на процесі піролізу - термічній переробці відходів у герметичному реакторі без або з обмеженою подачею кисню повітря.

Недоліком стандартних технологічних схем на основі методу піролізу для переробки суміші різних відходів є неможливість добору необхідних технологічних режимів процесу. У зв'язку із цим неможливо забезпечити необхідну глибину деструкції всієї суміші високомолекулярних органічних відходів.

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПОВОДЖЕННЯ З ОРГАНІЧНИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Існуючі технології розміщення органічних відходів на полігонах, смітниках, шламо-накопичувачах займають великі площі землі при її гострому дефіциті для міст. При цьому відбувається забруднення водоносних  горизонтів, мимовільне загоряння з утворенням токсичних компонентів; газовиділення та ін.

Біологічним методам переробки підлягає лише частина органічних відходів, компостна маса містить неорганічні включення, а також ряд солей важких металів, має неприємний запах.

Метод спалювання відходів характеризується наявністю димових газів, що виділяються в навколишнє середовище, у яких міститься ряд токсичних речовин, особливо при горінні полімерних матеріалів і гуми. Системи очищення димових газів складні, дороги й не забезпечують достатню нейтралізацію високотоксичних компонентів.  Сортування й здрібнювання відходів не вирішує повністю проблеми їхньої переробки й утилізації в одному технологічному процесі.

табл 1  Сортування й здрібнювання відходів не вирішує повністю проблеми їхньої переробки

Попередній аналіз середнє статистичних даних по утворенню та накопиченню відходів населених пунктів дав наступне розподілення відходів по їх масах та групах, таблиця 1. При цьому , стосовно процесів переробки , суміш відходів можливо розділити на низько енергетичні  - група I та високоенергетичні – група II. 

Ефективним способом створення замкнутих безвідхідних технологічних схем є використання рециркуляції, сутність яких полягає в багаторазовій повторюваності процесу. Це обумовило необхідність рішення науково - прикладного завдання створення екологічно безпечного технологічного процесу переробки органічних відходів на основі багато контурності процесу з високою глибиною переробки. 

    

Проведено аналіз морфологічного складу можливих сумішей органічних побутових високомолекулярних органічних  відходів (ВОВ), а також впливу на навколишнє природне середовище й людину як суміші відходів у цілому, так і окремих компонентів.

 

Виконано порівняльний аналіз основних способів переробки ВОВ (складування, компостування й бродіння, спалювання). Зазначено недоліки перерахованих методів.

 

Зроблено висновок, що існуючі методи переробки ВОВ не забезпечують екологічно безпечну й безвідхідну утилізацію всієї суміші, складові якої, відрізняються як по фізичним, так і по хімічних характеристиках.

Аналіз наукових джерел показав, що відпрацьований процес первинного піролізу з відомими технологічними параметрами є ефективними тільки для піролізу однорідної органічної сировини, що має вузький діапазон вихідних молекулярних мас 1,2·103 – 6·103,  і зовсім не придатний для переробки суміші ВОВ з діапазоном молекулярних мас 103 – 106 при бажанні одержання вихідних продуктів зі стабільними характеристиками. Виявлено, що відомі традиційні методи первинного піролізу й конструкції реакторів не забезпечують необхідну глибину деструкції ВОВ, що не дозволяє на виході одержувати цільові продукти із заданими характеристиками, у тому числі й нетрадиційні енергоносії. Зазначено, що відомі методи переробки не забезпечують організації безвідхідного й високорентабельного виробництва.

Існуючи технології переробки органічних побутових відходів енерговитратні, що не створює сприятливих умов для їх втілення у  виробництво.

Аналіз наукової та науково-технічної літератури показує, що в основі вибору технологічних процесів переробки побутових органічних відходів, повинні бути покладені попередні дослідження, які дозволяють встановити існуючу систему поводження з ними , визначити обсяги і морфологічний склад відходів, а також прогнозні показники їх накопичення. Однак, ці дослідження на теперішній час не носять комплексного  характеру та потребують подальшого розвитку.

Таким чином, на теперішній час не існує комплексного вирішення питань поводження з органічними побутовими відходами на основі енергозберігаючих та екологічно чистих інноваційних технологій, що робить дану проблему та напрямок досліджень актуальними, маючими науковий та практичний інтерес.

материал взят з роботи : на здобуття премії найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

 

 «КОМПЛЕКСНЕ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ПОВОДЖЕННЯ З ОРГАНІЧНИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА ОСНОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Лауреаты-премии-ВРУ  МАРКИНА. РЫЖКОВ. ХАРИТОНОВ

автори:

МАРКІНА Людмила Миколаївна,

РИЖКОВ Олександр Сергійович,

ХАРИТОНОВ Михайло Юрійович

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НУК 2008 .

 ................................................................

 

Існуюча ситуація щодо поводження з ТПВ  на 2018 р.

Ми у соцмережах:

  • Facebook
bottom of page